ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Jobs | The Forge ı The Science of Working Together Skip to main content

Eindelijk! The Forge zoekt interessante mensen.

Hmmm, werken bij The Forge… wat zou ik dan juist moeten doen?

Goh, vanalles. Maar om iets concreter te zijn, we zijn op zoek naar iemand die mee naar organisaties en bedrijven gaat om hen te begeleiden bij gedrags- en cultuurveranderingen. Dat klinkt misschien wat vaag, maar het is effectief een heel gevarieerde job. Wat hoort daar bij: onderbouwde vragenlijsten lanceren bij klanten, resultaten analyseren, adviezen uitwerken, businessgames begeleiden, en ook op maat gemaakte opleidingen en trajecten begeleiden bij werknemers, leidinggevenden of CEO’s. Kortom, jij zorgt er mee voor dat mensen goed werk kunnen leveren in een aangename werksfeer. Dat is geen kleintje, maar je staat daar gelukkig niet alleen voor. Je krijgt onze ervaring, technieken en trucjes mee om dit allemaal op een degelijke manier aan te kunnen pakken. We zijn ook een klein team met stevige (internationale) groeiambities en dat brengt extreme flexibiliteit met zich mee. Dus er is bij ons nog heel veel ruimte om ook andere dingen uit te proberen, mee te bedenken of mee uit te bouwen. Met andere woorden: er is dus heel wat ruimte om samen te groeien #kumbaya.

OK, maar wat voor iemand zoeken jullie dan juist?

Tja, dat is natuurlijk de hamvraag. Misschien eerst al wat praktische dingen. We werken met heel wat internationale klanten, dus als je bij The Forge werkt, moet je vlot Engels, Frans en Nederlands spreken, lezen en schrijven. Daarnaast heb je best ook een rijbewijs om makkelijk bij klanten te geraken.
Check? Ok! Dat is al een begin. We zoeken eigenlijk iemand die met een zekere autoriteit onze expertise kan overbrengen naar een kritisch publiek. Daarom vinden we het belangrijk dat je een link hebt met gedragswetenschappen (bv. een master of bachelor in organisatiepsychologie, gedragswetenschappen of aanverwante domeinen) of er op z’n minst relevante ervaring mee hebt. Maar ook een zekere ervaring met het geven van trainingen, workshops of het spreken voor groepen is daar een sterk punt. Je zal veel werken rond de gedragswetenschap en de psychologie van groepsdynamica, dus we hopen dan ook dat je geïnteresseerd bent in onderliggende principes van menselijk gedrag, dat je voldoening kan halen uit moeilijke dingen uitleggen op een eenvoudige manier en graag een breed publiek daarmee begeestert. En om een kritisch publiek te lijf te gaan helpt genuanceerd kunnen denken, goed kunnen communiceren en met vernieuwende oplossingen op de proppen komen. Geen paniek, je hoeft dat niet allemaal onmiddellijk te doen of kunnen, maar daar willen we op termijn wel samen naartoe kunnen werken. We willen ook graag een langdurige samenwerking, dus denk samen met ons mee na over hoe je je job graag ingevuld ziet en wat jou op lange termijn motiveert om verder uit te bouwen.

Leuk, maar wat krijg ik daar dan voor in de plaats?

Terechte vraag. We zorgen voor een aantrekkelijk verloningspakket met mobiliteitsbudget en enkele extralegale voordelen zoals hospitalisatie, groepsverzekering en maaltijdcheques. Maar daarnaast bieden we vooral ook een bijzonder flexibele job. Je kan zelf je manier van werken bepalen. The Forge heeft wel een bureau, maar je kan veel van thuis uit werken (tenzij je bij een klant verwacht wordt). We vragen vooral dat je werk op de afgesproken tijd klaar is en degelijk uitgevoerd. Hoe en wanneer je dat juist doet om dat te bereiken, bepaal je zelf. Daarnaast staat bij ons familie nog steeds op de eerste plaats, dus je kan je werktijden makkelijk afstemmen op je leven buiten het werk.

Wacht en wie zijn jullie eigenlijk?

Ah! Goede vraag! We zijn in ieder geval geen gladde consultants die geloven dat elk probleem te herleiden is tot een eenvoudige matrix. We zijn ook geen bende losgeslagen rebellen of rigide wetenschapsfundamentalisten. Nope. Wij zijn smeders. Smeders van groepsgedrag en cultuur. In 2015 zijn we ontsproten vanuit de Universiteit Gent. In alles wat doen baseren we ons dus niet op ons eigen duimgezuig, maar wel op een arsenaal aan gedragswetenschappelijk onderzoek. The Forge is eigenlijk een cocktail van wetenschappelijke onderbouw, business ervaring op de werkvloer en jawel …comedy. We besteden dus veel aandacht aan de verpakking van onze boodschap. Zo brengen we wetenschappelijke inzichten typisch naar een breder publiek met de nodige creativiteit en humor. Dat deden we de voorbije jaren al voor een hele reeks diverse soorten -internationale- klanten (bv. VRT, Innovasjon Norge, of de Verenigde Naties). Over de jaren heen hebben we ook heel diverse producten, opleidingen en games ontwikkeld waar we dagdagelijks mee aan de slag gaan. We werken vaak voor grote bedrijven, maar we helpen ook regelmatig kleinere groeibedrijven om samen aan een sterke cultuur te smeden. En zelf zijn we ook aan het groeien, daarom dat we op zoek zijn naar fijne mensen die The Forge verder mee komen uitbouwen. Snuffel gerust verder rond op onze website www.theforge.be om verder kennis te maken met onze producten en diensten.

Ah ja, voor alle duidelijkheid: we zijn een spin-off van de UGent, maar we zijn wel gevestigd in Mechelen. Wij zijn een klein team en als je bij ons zou komen werken, wordt je de tweede werknemer bij The Forge. Hier is wat Senne, onze eerste werknemer, spontaan en zéker niet onder dwang te zeggen heeft over werken bij The Forge: ”The Forge is een leuke werkgever.”

Awel ja, dat lijkt mij nu toch wel iets voor mij…
Mooi! Mail je CV en motivatie naar work@theforge.be of neem gerust contact op met Senne op 0474/59.51.52. We zeggen er al wel bij dat we uiteraard onze sollicitatieprocedure hebben uitgewerkt met inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek en onderbouwde vragenlijsten. De aanpak zal toegelicht worden in ons antwoord naar jou toe.

We kijken er naar uit!

The Forge

Finally! The Forge is looking for interesting people.

Hmmm, working at The Forge… what exactly will I have to do?

Geez, a lot of things. To be more specific, we are looking for someone that goes to organizations and companies to support them in behavioral and cultural change. That may sound vague, but your job will indeed be very varied. What does it entail: launching scientifically sound surveys for customers, analyzing results, coming up with advice, facilitating our business games and customized trainings to employees, managers or CEOs. In short, you make sure that people can deliver good work in a pleasant working environment. That’s a lot, but luckily you’re not on your own here. We’ll support you with all of our experience, techniques and tricks to accomplish this! We are a small team with strong (international) growth ambition, which allows for great flexibility. So, there’s a lot of room to try out other things, or to develop other activities. In other words, there’s room to grow together #kumbaya.

OK, but what kind of person are you looking for?

Well, that’s the million dollar question. First, some practical stuff . We work with a lot of international clients, so if you work with us, you’ll need to to read, write, and speak English, French and Dutch fluently. In addition, you have a driving license so you can easily reach clients. Check? Ok! That’s a good start. We are actually looking for someone with a certain authority to transfer our expertise to a critical audience. That’s why we find it important to have someone who is familiar with behavioral sciences (e.g. a bachelor or master in organizational psychology, behavioral sciences or related areas), or at least have some experience with these fields. Moreover, experience with facilitating trainings, workshops, and public speaking is a plus. You will work in the field of behavioral sciences, and the psychology of group dynamics, so we hope you are interested in the underlying principles of human behavior. We also hope you find it satisfying to explain difficult things in a clear and simple way and captivate an audience with it. To tackle a critical audience, you will need to be a nuanced thinker with strong communication skills and the ability to come up with innovative solutions. Don’t worry, you don’t need to have all these skills immediately, but these are the goals we will work towards. We also want to forge a long-term collaboration, therefore think along with us on how to develop your job and what will motivate you in the long term.

Nice, but what do I get in the place?

Fair enough. We offer an attractive remuneration package with a mobility budget and several benefits such as hospitalization insurance, group insurance, and meal vouchers. In addition, we also provide a very flexible way of working, which you can decide for yourself. The Forge has an office, but you can work from home if you want to (unless you are needed at one of our customers). We mainly ask that your work is properly finished at the agreed upon time. You determine how and when you achieve that goal. In addition, we believe that family comes first, so you can easily tailor your working hours to your life outside work!

Wait, and who is The Forge exactly?

Ah! That’s a good question! We are not slick consultants that solve every problem with a simple matrix. Nor are we a rogue bunch of rebels or rigid science fundamentalists. Nope. We are… forgers. Forgers of group behavior and culture. In 2015, we sprouted from Ghent University. Everything we do is based on decades of scientific work in the behavioral sciences. The Forge is a cocktail of science, business experience and… comedy. We pay great attention to the packaging of our message. That is why we deliver our insights to broad audiences with the necessary creativity and humor. In previous years, we did this for a diverse group of -international- clients (e.g. VRT, Innovasjon Norge, or the United Nations). Over the years, we developed a range of products, trainings, and games that we work with every day. We work with both large companies and small growth businesses to forge a strong culture. We ourselves are growing too, and that is why we are looking for someone to join us. Take your time browsing through our website www.theforge.be and get to know our products and services.

To be clear, we are a Ghent University spin-off but we are situated in Mechelen. We are small team; if you start working with us, you will be the second employee at The Forge. Here’s what Senne, our first employee, spontaneously and certainly not under any pressure says about working at The Forge: “The Forge is a nice employer.”

Well, yes, this seems something for me…

Email your curriculum and motivation to work@theforge.be or contact Senne at 0474/59.51.52. We came up with an application process (of course by relying on scientific research and questionnaires). After we received your application, we will further specify our procedure.

We’re already looking forward to meet you!

The Forge